Obchodní podmínky společnosti StartupJobs.com s.r.o., IČO 29153786, DIČ CZ29153786 se sídlem Šostakovičovo náměstí 1515/5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204709 (dále jen “StartupJobs”) pro přístup a užití webových stránek www.startupjobs.cz (dále jen “Podmínky”).

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti StartupJobs a osob využívajících webové stránky https://www.startupjobs.cz/ (dále jen „StartupJobs.cz“), a to při vstupu na StartupJobs.cz a jeho dalším používání, jakož i další související právní vztahy. StartupJobs.cz slouží k inzerci pracovních nabídek nebo profilů uchazečů zaměřených na práci ve startupech.

1.2. Při registraci nebo jiném užívání StartupJobs.cz je Uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním Podmínek a je povinen dodržovat povinnosti z nich vyplývající. Pokud se Uživatel registruje na StartupJobs.cz jako zástupce právnické osoby, je povinen tak učinit pouze v případě, že je oprávněn tuto právnickou osobu zastupovat.

2. Definice pojmů
Pojmy použité v těchto Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

Kredit je virtuální platební prostředek, kterým lze platit za služby StartupJobs. Řídí se aktuálním převodním vztahem, který je uveden na https://www.startupjobs.cz/pro-firmy;

Nabídka je Zákazníkova pracovní nabídka práce uveřejněná na StartupJobs.cz;

Podmínky představují tyto obchodní podmínky;

StartupJobs představuje společnost StartupJobs.com s.r.o., IČO 29153786, DIČ CZ29153786 se sídlem Šostakovičovo náměstí 1515/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204709;

StartupJobs.cz představuje webový portál umístěný na adrese https://www.startupjobs.cz/;

Uživatel je jakákoliv osoba, která navštíví StartupJobs.cz; a

Zákazník je fyzická či právnická osoba, která na StartupJobs vytvoří profil svého startupu.

3. Přehled služeb pro Zákazníky
3.1. StartupJobs poskytuje následující služby:

Zveřejnění nabídky na StartupJobs.cz – poskytnutí prostoru pracovní nabídce Zákazníka v rámci webu StartupJobs.cz. Toto zveřejnění je platné na 30 dní, po kterém je možné jej prodloužit.
Zvýraznění HotJobs – poskytnutí dalších prvků propagace vložené nabídce než v případě běžného zveřejnění Nabídky.
Doplňkové služby – např. facebooková kampaň, zasílání newsletteru, PPC promo nebo copywriting za účelem propagace vložené Nabídky nad rámec běžného zveřejnění Nabídky. Přesný obsah propagace je uveden v ceníku.
Ostatní – individuálně poskytované služby dle dohody se Zákazníkem.
3.2. U nabídek je možné zvolit automatické prodloužení, ke kterému dochází po vypršení platnosti nabídky. Upozornění o automatickém prodloužení nabídky je odesíláno na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvede jako kontaktní. Automatické prodloužení nabídek je možné kdykoliv změnit zpět na ruční prodlužování.

4. Vytvoření nabídky a uzavření smlouvy
4.1. Zadáním nabídky ze strany Zákazníka dochází k vytvoření objednávky, která představuje návrh na uzavření smlouvy se StartupJobs. Tento návrh podléhá schválení StartupJobs.

4.2. StartupJobs si vyhrazuje právo na úpravu nebo smazání zadaných nabídek bez udání důvodu. Úpravy prováděné StartupJobs mohou zahrnovat zejména mazání odkazů a kontaktních údajů v nabídkách a úpravu kategorií a typů úvazku u nabídky tak, aby zvolené kategorie a úvazek co nejlépe korespondovaly s nabízenou prací. Ke schválení pracovní nabídky dochází zpravidla do druhého pracovního dne.

4.3. Pro obsah zadané nabídky Zákazníka platí tato pravidla:

v názvu je zakázáno používat kapitálky;
název i text musí být genderově, rasově apod. neutrální, aby odpovídal požadavkům antidiskriminačního zákona;
jsou zakázány úpravy zdrojového kódu – veškeré úpravy rozložení a vzhledu inzerátu je třeba mít schválené a provedené od StartupJobs;
do nabídek není povoleno vkládat externí odkazy a kontaktní údaje;
během doby platnosti nabídky je možné upravovat její znění, ale nesmí dojít ke změně oboru inzerátu (např. z PHP programátora na HR pracovníka).
4.4. K akceptaci návrhu Zákazníka, a tím i vzniku smluvního vztahu se StartupJobs, dochází schválením zadané nabídky ze strany StartupJobs. Po schválení se nabídka zveřejňuje způsobem a v rozsahu, který Zákazník uvedl při jejím zadávání a který je podrobněji uveden na https://www.startupjobs.cz/pro-firmy.

5. Platební podmínky
5.1. Všechny ceny se řídí aktuálním ceníkem umístěným na https://www.startupjobs.cz/pro-firmy.

5.2. Každou objednávku je Zákazník oprávněn zrušit do 24 hodin od objednání.

5.3. Ke každé objednávce je vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě, že je platba uhrazena ihned kartou, je faktura vystavena bez lhůty splatnosti.

5.4. Poskytovatel akceptuje tyto platební podmínky:

platbu bankovním převodem; a
platbu platební kartou pomocí online platební brány.
5.5. V případě zvolení automatického prodloužení platnosti nabídky zasílá StartupJobs Zákazníkovi zálohovou fakturu. Po automatickém prodloužení nabídky je ze strany StartupJobs vystavena zálohová faktura se splatností 14 dnů, po jejímž zaplacení je Zákazníkovi zaslána standardní faktura. Na základě požadavku Zákazníka může StartupJobs zasílat pouze standardní faktury. Cena za automatické prodloužení je stejná jako za vložení nebo standardní prodloužení nabídky.

5.6. Zákazník má možnost předplatit si na služby kredity, které následně čerpá podle svých potřeb. Na tuto platbu se vztahují podmínky viz. 4.2. a 4.3. Kredity mají platnost jeden rok od zakoupení a koupené kredity není možné zpětně proměnit na peníze.

5.7. Všechny problémy našich Zákazníků jsou posuzovány a vyřizovány individuálně. StartupJobs může dle svého uvážení vrátit zákazníkovi či mu připsat kredity ve výši, v jaké uzná za vhodné.

5.8. Zákazník souhlasí s použitím jakýchkoli faktur v elektronické podobě. Faktura v elektronické podobě může být Poskytovatelem doručena na e-mailovou adresu, kterou Zákazník pro tento účel výslovně určí, na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka, a není-li to možné, i na jinou e-mailovou adresu používanou Zákazníkem.

6. Evidence zájemců o práci
6.1. Poskytovatel eviduje Uživatele, kteří mají zájem o práci, v databázi. Při evidenci Zájemců o práci StartupJobs dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů.

6.2. Při vytvoření profilu je Uživatel povinen uvést pravdivé a aktuální údaje. Veškeré uvedené údaje je StartupJobs oprávněno ve vztahu k potenciálním zaměstnavatelům zveřejnit prostřednictvím počítačové sítě internet.

7. Použití portálu StartupJobs.cz
7.1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy se StartupJobs. Přístup a používání StartupJobs.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání StartupJobs.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

7.2. Registrace a vytvoření profilu Zákazníka, nebo jiného Uživatele, podléhá schválení Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci a vytvoření profilu bez udání důvodu. StartupJobs je rovněž oprávněno zrušit již vytvořený uživatelský účet v případě, kdy dojde ze strany Uživatele k porušení povinností vyplývajících z Podmínek.

7.3. Zákazník je oprávněn zadávat Nabídky pouze po registraci na StartupJobs.cz. Při registraci a zveřejňování Nabídek je Zákazník povinen uvádět pravdivé a aktuální údaje.

7.4. Uživatelům je umožněno reagovat na zveřejněné Nabídky bez nutnosti registrace. V případě zájmu je Uživateli umožněna registrace a uveřejnění vlastního uchazečského profilu.

7.5. Na základě registrace je Uživateli zřízen uživatelský účet zabezpečený jménem a heslem. Uživatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a zamezit využívání uživatelského účtu třetím osobám, které nejsou oprávněny k jeho užití jako zástupci Uživatele, který je právnickou osobou. Uživatelský účet vytvořený na základě registrace lze kdykoliv zrušit.

7.6. StartupJobs není účastníkem smluvních vztahů mezi jakýmkoli Uživatelem a Zákazníkem. StartupJobs pronajímá na StartupJobs.cz Zákazníkům prostor pro uveřejnění nabídek, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu zveřejňovaného Zákazníky na StartupJobs.cz. StartupJobs neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného na StartupJobs.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zákazníka prostřednictvím StartupJobs.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. StartupJobs nenese jakoukoli odpovědnost ani za soubory nahrané Uživateli.

7.7. StartupJobs nezaručuje nepřerušený přístup na StartupJobs.cz, včetně uživatelského účtu, ani nezávadnost a bezpečnost StartupJobs.cz. StartupJobs neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání StartupJobs.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na StartupJobs.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou StartupJobs.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

7.8. Kliknutím na některé odkazy na portálu StartupJobs.cz může dojít k opuštění portálu StartupJobs.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

7.9. StartupJobs si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál StartupJobs.cz.

7.10. Uživatel je oprávněn samostatně, nebo ve spojení s třetí osobou, nabízet či propagovat užívání StartupJobs.cz, příp. jiné produkty a služby Poskytovatele, pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

8. Ochrana osobních údajů a cookies
8.1. Ochrana osobních údajů a používání cookies se řídí Pravidly nakládání s osobními údaji, která jsou uvedena na https://www.startupjobs.cz/osobni-udaje , a Pravidly používání cookies, která jsou uvedena na https://www.startupjobs.cz/cookies . Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

8.2. V případech, kdy StartupJobs zpracovává osobní údaje (jako zpracovatel) pro Zákazníka (jako správce), pověřuje Zákazník StartupJobs zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří reagovali na Nabídku Zákazníka, a to za účelem vyřízení reakce na Nabídku a vedení seznamu Uživatelů, kteří o pozici inzerovanou v Nabídce projevili svůj zájem.

8.3. StartupJobs je oprávněno zpracovávat osobní údaje pro Zákazníka maximálně po dobu trvání jejich smluvního vztahu, a to zejména prostřednictvím funkcí portálu StartupJobs.cz, včetně profilu Zákazníka.

8.4. StartupJobs je dále v roli zpracovatele povinno:

řídit se při zpracování osobních údajů v otázkách neupravených těmito Podmínkami, písemnými pokyny Zákazníka a příslušnými právními předpisy; nad rámec těchto pokynů je StartupJobs oprávněno zpracovávat osobní údaje pouze, pokud zpracování připouští příslušné právní předpisy;
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a všech souvisejících skutečnostech, o kterých se dozví při jejich zpracování, a to i po skončení smluvního vztahu se Zákazníkem podle těchto podmínek;
nést odpovědnost za vlastní pracovníky zapojené do zpracování osobních údajů, které zaváže k mlčenlivosti o osobních údajích, o nichž se dozví v souvislosti s jejich zpracováním, a to i po skončení jejich spolupráce se StartupJobs;
přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které zpracovává, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelu zpracování, které provádí;
poskytovat Zákazníkovi součinnost při plnění informační povinnosti ve vztahu k dotčeným Uživatelům, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, a při uplatňování práv těchto Uživatelů souvisejících se zpracováním osobních údajů;
poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů; a
poskytovat Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění povinností při zpracování osobních údajů podle těchto Podmínek; v případě potřeby je StartupJobs povinno umožnit audity nebo inspekce prováděné Zákazníkem nebo jím pověřeným auditorem a při těchto auditech plně spolupracovat.
8.5. Zákazník uděluje StartupJobs obecný souhlas se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů, které pro něj StartupJobs vykonává. StartupJobs je povinno informovat Zákazníka o všech zamýšlených změnách týkajících se zapojení dalších zpracovatelů a umožnit zákazníkovi vyslovit vůči změnám své námitky. StartupJobs je povinno zavázat další zpracovatele k dodržování povinností obsažených v těchto Podmínkách. Pokud další zpracovatel nesplní svou povinnost při zpracování osobních údajů, odpovídá Zákazníkovi za plnění jeho povinností StartupJobs.

8.6. Po skončení zpracování osobních údajů pro Zákazníka je StartupJobs povinno v souladu s pokynem Zákazníka předat osobní údaje Zákazníkovi, nebo osobní údaje zlikvidovat, včetně všech jejich kopií; to neplatí, pokud je StartupJobs v souladu s právními předpisy oprávněno dotčené osobní údaje nadále zpracovávat.

8.7. V případě, kdy je mezi Zákazníkem a StartupJobs uzavřena smlouva o zpracování, má tato smlouva přednost před ustanovením těchto podmínek.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. StartupJobs může Podmínky měnit či doplňovat. Veškeré změny Podmínek budou vždy oznámeny uveřejněním na webových stránkách StartupJobs.cz. Příslušné znění Podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na StartupJobs.cz. Změnami Podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.

9.2. Pro případ, že vztah související s užitím webové stránky nebo smluvní vztah uzavřený mezi Uživatelem a StartupJobs obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, řídí se tento vztah českým právem. K řešení jakéhokoli sporu vzniklého v souvislosti se vztahem uvedeným v předchozí větě jsou příslušné obecné soud v České republice.

9.3. V případě, že dojde ke vzniku sporu mezi StatupJobs a Uživatelem, který je spotřebitelem, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spor podléhat mimosoudnímu řešení určeným subjektem, kterým je Česká obchodní inspekce. Další informace, zejména o způsobu podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu, lze nalézt na webových stránkách www.coi.cz, případně lze určený subjekt kontaktovat na e-mailové adrese adr@coi.cz.

9.4. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.5. StartupJobs lze kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených na https://www.startupjobs.cz/o-startupjobs.

9.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 22. 2. 2021.
Rychlý kontakt 24/7 jobs@fintech-kariera.cz +420 777 698 352